Gương sáng Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng Ban Công tác Mặt trận tiêu biểu
23/07/2018 - 488 lượt xem
Tăng cường vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc tổ chức vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, từ đó phát hiện những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến - là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Trưởng Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư. Họ là những cán bộ Mặt trận luôn sâu sát với cơ sở, là những điển hình mẫu mực có sức lan tỏa để cộng đồng noi theo. Đồng thời, khi phát hiện những điển hình như vậy, cần tổ chức khen thưởng kịp thời nhằm khích lệ, động viên, tạo động lực để họ tiếp tục phát huy sức sáng tạo và cống hiến cho cộng đồng.
Chi tiết
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”